Styrets beretning for 2018

 

I Årsmøte

Årsmøte ble avholdt onsdag 21. mars 2018 på 705-senteret.

Følgende styre ble valgt på møtet: Tore Lunden, (leder) Kari Haarstad, (1 år), Arild Aas (1 år), Merete Lien (1 år) Gunnbjørn Berggård (sekretær og kasserer, 2 år). Årsmøtet delegerte til styret å velge nestleder.

Varamedlemmer:       Ellen Brandtzæg (1 år)     Laila Selboe Dyrhaug, (2 år)

Følgende valgkomite ble valgt:

 • Jo Vegard Hilmo, (1 år)
 • Ingjald Græsli (2 år)

 

II Styremøter i 2018 

Styret har avholdt 9 styremøter i 2018. Totalt er 40 saker behandlet.

 

III Aktuelle saksområder

 1. Organisatoriske forhold.
 • Styret har innført interne økonomirutiner.
 • Ansvar for regnskap er overført til Tydal Regnskapslag.
 • Det er 30 betalende medlemmer for 2018. Det er en nedgang på 11.
 • Søknad til kommunen om tilskudd til drift ble avslått.
 • Det er avholdt møter med Selbu Næringsforum og Selbu Vekst med tema næringsutvikling i dalføret.
 • Næringsforeninga har meldt seg inn i Næringsalliansen i Trøndelag.

 

        2 Økonomi

 • Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 18.242.
 • Beløp på konto er på kr 56.872.
 • Inntekt medlemskontingent er på kr 30.000.
 • Utbytte fra Tydalsfestivalen er på kr 25.000.

 

         3 Tydal kommune

Styret har også i 2018 hatt flere samarbeidsmøter på flere nivå med kommunen. Det er styrets oppfatning at kontakten med kommunen i forbindelse med kommunale strategier for næringsutvikling ikke har vært tilfredsstillende. I møtene om framtidig organisering og utvikling er kommunen uklar. Året 2018 har ikke ført oss særlig videre på dette området.

I budsjettbehandlingen for 2019 ble midler til næringsfondet redusert betraktelig. Innspill fra styret om å få rettet opp dette ble ikke hørt.

 

IV Andre saker og tiltak

 1. Frokostmøter

Styret har arrangert frokostmøter og ellers samarbeidet med kommunen om disse møtene. Mange aktuelle tema har vært tatt opp. Interessen for møtene har vært stor. Møtene følges opp i 2019.

 1. Bransjemøter.

Det er avholdt bransjemøte med reiselivsaktørene, med svært god oppslutning.

Nye bransjemøter planlegges for 2019. Først kommer bransjemøte scooternæring og mat.

 1. Tydalsfestivalen

Næringsforeninga har 25 % av aksjene i Tydalsfestivalen. Sak om omdanning til stiftelse er tatt opp av festivalen. Det arbeides mot avklaring våren 2019. 

 

V Evaluering

Aktiviteten har vært på samme nivå som året før. Dette er en aktivitet som drives med svært beskjedne ressurser. Det er positivt at det meste drives som dugnadsinnsats. Likevel vil et slikt aktivitetsnivå uvilkårlig kreve litt mer ressurser over tid. Det bør tas opp til drøfting hvordan det eventuelt kan skaffes litt mer økonomiske ressurser.

Styret har fulgt opp mange saker med stor bredde i tema. Vi har prøvd å understreke næringslivets betydning for framtidig utvikling, i dialog med kommunen. Her har vi ikke kommet særlig lenger i 2018. Vi må ha som mål å få til viktige avklaringer i 2019.

 

Tore Lunden

Leder

Share This